Natuurtoetsen

Natuurtoetsen

Door het uitvoeren van een quick-scan-onderzoek natuurwaarden kunnen wij aangeven of u bij de realisatie van uw project zeker of mogelijk te maken krijgt met beschermde soorten en/of effecten op beschermde natuurgebieden. Omdat een aantal soorten overal in Nederland beschermd is hoeft dit niet beperkt te zijn tot natuurgebieden kan een natuurtoets  en het mogelijk moeten doorlopen van ontheffings- of vergunningenprocedures overal aan de orde zijn.

In onze rapportages gaan wij in op te verwachten effecten en te treffen mitigerende of compenserende maatregelen.

IMG_2280 kleinBij de Flora- en faunawet wordt in toenemende mate gebruik met door de minister goedgekeurde gedragscodes en verplicht op te stellen uitvoeringsprotocollen.  Voor het opstellen van ecologische werkprotocollen en het ecologisch begeleiden van uitvoeringsprojecten kunt u bij ons terecht.

Als in natuurterreinen activiteiten en ruimtelijke ingrepen worden uitgevoerd die geen onderdeel uitmaken van het normale gebruik en beheer kan er sprake zijn van het overtreden van verboden in de Natuurbeschermingswet.  In een voortoets Natuurbeschermingswet kunnen wij voor u nagaan of dit aan de orde is.

Bij voor onze onderneming relatief grote opdrachten of als zeer specifieke deskundigheid vereist is  zullen wij zo nodig derden-deskundigen inschakelen.

Ook het voorbereiden van op grond van onder meer de  Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet of Visserijwet vereiste ontheffingen of vergunningaanvragen kunnen wij voor u verzorgen.