Natuuronderzoek

Natuuronderzoek

De start van elk project begint met het in beeld brengen van  actuele natuurwaarden in het terrein.

P1080527 kleinSoms kan gebruik gemaakt worden van bestaande inventarisatiegegevens maar vaak zijn die niet specifiek of actueel genoeg en is nieuw onderzoek nodig. Bij een aantal projecten zal de opdrachtgever ook willen of moeten nagaan of de verwachte ontwikkelingen hebben plaats gevondenen is (vaak meerjarige) monitoring nodig.

Ten behoeve van de uitvoering van plannen inventariseren wij welke (op grond van de flora- en faunawet beschermde) dier- en plantensoorten op uw locatie voorkomen en adviseren u hoe daar in de praktijk mee om te gaan.

Het is ook mogelijk de ecologische begeleiding en/of de daadwerkelijke uitvoering van beschermingsmaatregelen door ons te laten uitvoeren.

Naast algemene natuurkennis is bij het bureau specifieke deskundigheid op het gebied van vogels, hogere planten, paddenstoelen en amfibieën aanwezig. Indien nodig worden specialistische adviseurs van buiten het bureau ingeschakeld.

Behalve het veldwerk ten behoeve van opdrachten werken onze medewerkers ook mee aan monitoring van vogels, planten, amfibieën en paddenstoelen voor grote terreinbeherende organisaties in de regio West-Brabant  (Rijkswaterstaat, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Bergen op Zoom, Grenspark de Zoom-Kalmthout). De verzamelde gegevens worden mede ter beschikking gesteld aan de particuliere gegevensbeherende organisaties (Floron, Sovon, Ravon, VZZ, NMV)